Zatvori
  • Институт “Др Јосиф Панчић“ |
  • Тадеуша Кошћушка 1, 11000 Београд

  • 011/3031-650

 

У другој половини четрдесетих година прошлог века, под руководством др Јована Туцакова, тада доцента на предмету Фармакогнозија, Фармацеутског одсека Медицинског факултета у Београду, организоване су бројне истраживачке екскурзије у циљу проучавања и сакупљања лековитих биљака, у свим крајевима тадашње земље, где су поред студената фармације завршних година, чланови екипа били и студенти Биолошког, Пољопривредно-шумарског, Медицинског и Ветеринарског факултета. Сходно томе, а на иницијативу др Туцакова, 1948. године основан је Институт за испитивање лековитог биља Народне Републике Србије. За првог управника Института именован је управо др Јован Туцаков, који је на тој дужности остао све до 1973. године, а као његов сарадник до краја живота (1978. године). Институт је основан решењем Владе Народне Републике Србије, В.С. број 325 од 25. маја 1948. године. "На основу чл. 79. Устава Народне Републике Србије", а на предлог Председника Комитета за научне установе, универзитет и високе школе, Влада Народне Републике Србије доноси Решење о оснивању Института за испитивање лековитог биља. Седиште Института било је у Београду. Институт је 1951. године основао свој часопис Лековите сировине који, уз повремене прекиде, излази редовно и до данашњег дана. Први уредник је био др Јован Туцаков. 2. августа 1952. године, "Институт за испитивање лековитог биља у Београду, основан решењем Владе НРС, В.С. 325 од 25. маја 1948. године (Службени гласник НРС, број 30/48) престаје са радом. Сву имовину и кадрове Института преузела је Медицинска велика школа у Београду за потребе Института за фармакогнозију Фармацеутског факултета у Београду". После укидања, Институт није престао са радом, већ је, недуго затим, постао установа не са буџетским већ са самосталним финансирањем. Извршно веће Народне Републике Србије доноси Решење о оснивању Института за испитивање лековитог биља као установе са самосталним финансирањем. Усаглашавајући своју делатност са важећим прописима, Институт је у 1974. години извршио још једну регистрацију (Службени лист СФРЈ, број 43/74). Поред постојеће основне делатности, тада је регистрована и споредна делатност и она обухвата производњу, прераду и промет лековитог и ароматичног биља, његовог репродукционог материјала, производњу етарских уља и других биљних деривата, продају чајева и лековитог биља радним организацијама, правним лицима и појединцима. Интеграција научне и стручне службе у СР Србији завршена је 1976. године приступањем још 15 радних организација стручне службе (Завода за пољопривреду).

Услед интеграције научне и стручне службе постала је потребна промена назива заједничке фирме и тако РО Центар за пољопривредна истраживања, до тада са својих 12 ООУР-а, добија назив РО Центар за пољопривредна истраживања и развој пољопривреде у Београду. У нову радну организацију било је удружено 27 ООУРа (Фи 4370/76 од 15. новембра 1976. године), а један од тих ООУР-а јесте и даље Институт. Чланице Центра том приликом су прешле из статуса ООУРа у статус Радне организације. У складу са поступком те трансформације, Институт је добио нови назив допуњен именом др Јосифа Панчића, тако да од тада гласи: РО Институт за проучавање лековитог биља "Др Јосиф Панчић" у Београду. Сагласност да Институт носи име др Јосифа Панчића дала је Ана Панчић, чија изјава гласи: "Сагласна сам да поменути Институт носи име мог заслужног претка, истакнутог научног радника др Јосифа Панчића. Уношење његовог имена у пуни назив фирме, односно Института, чини част и нашој науци и потомцима почившег др Јосифа Панчића. Горњу изјаву дајем у својству јединог живог потомка до трећег колена научника по правој линији као његова праунука." Давалац изјаве с.р. Ана Панчић, у Београду, 17. фебруара 1978. године. Следећа промена статуса и имена Института извршена је 1986. године када је Институт прешао у Завод и опет постао самостална институција. У области пољопривредних истраживања, Завод наставља и рад на селекцији лековитих и ароматичних биљака у сврху стварања нових сорти, утврђује оптималне агротехничке нормативе за њихово гајење у плантажној производњи, у циљу што рентабилнијег обезбеђења тражених биљних сировина. Малопродаја институтских производа и даље се обављала у Биљној апотеци смештеној у управној згради Института у Београду. Основна делатност Биљне апотеке јесте продаја производа и препарата Института намењених одржавању доброг здравља и лечењу лакших тегоба и обољења. Временом, обим рада Апотеке се увећавао, те се размишљало о отварању још једне апотеке. Маја 1997. године је тако у улици Браће Јовановића 33 у Панчеву отворена и велика Биљна апотека Института. За шефа Апотеке постављена је колегиница Наташа Каравла, дипломирани фармацеут. У периоду од 1998. до 2008. године Институт је, када се говори о организационим променама, ушао у мирније воде. Од 1997. године, Институт је издавач серије монографија посвећених одређеној лековитој биљној врсти. До 2008. године изашло је пет монографија (камилица, питома нана, жалфија, одољен и кантарион). Институт је донео и Програм развоја научноистраживачког подмлатка, 2006. године, на основу Закона о научноистраживачкој делатности. У периоду од 2008. до 2018. донето је више докумената која су од значаја за рад Института. Друга акредитација Института обављена је 2016. године (дел. бр. 304 од 22. марта 2016, према одлуци Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Одбора за акредитацију НИР организација). Последњих десетак година се, према усвојеним инвестиционим плановима, радило на грађевинском преуређењу око 3.000 метара квадратних радног просторау Сектору производње. У погонима прераде и паковања чајева надограђен је санитарни блок површине 150 метара квадратних, гардероба за раднике (за око 50 људи), оставе и приручна трпезарија, као и два степенишна простора који омогућавају правилан (хигијенски исправан) приступ производном погону, што јесте један од основних захтева ХАЦЦП стандарда. Извршено је опремање просторија погона прераде савременим системом за отпрашивање, што знатно унапређује услове рада запослених. Уређене су пословне зграде, магацин готових производа и направљена је канцеларија Одељења за производњу екстраката.

 

"Dr Josif Pančić" - сазнајте више.