Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

ANA ŽUGIĆ

Ime i prezime: ANA ŽUGIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  azugic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 10. juna 1983. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu školu, gimnaziju i Farmaceutski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Na istom fakultetu, na Katedri za farmaceutsku tehnologiju i kozmetologiju je 2016. godine odbranila doktorsku disertaciju pod nazivom „Ekstrakt talusa Usnea barbata (L.) Weber ex F.H. Wigg., Parmeliaceae u emulzionim nosačima stabilizovanim biorazgradivim emulgatorima: preformulaciona i formulaciona istraživanja“, čime je stekla naziv doktora medicinskih nauka – farmacija.

Od decembra 2008. godine zaposlena je u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, a 2022. godine je izabrana u zvanje višeg naučnog saradnika.

Autor je ili koautor preko 60 publikacija. Do sada je učestvolala na 5 nacionalnih i 4 međunarodna projekta, kao i na velikom broju internih projekta Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, od kojih je na tri bila rukovodilac.

Dr Ana Žugić se u svom naučnoistraživačkom radu bavila istraživanjem lekovitog bilja prvenstveno u kontekstu inkorporiranja pripravaka (ekstrakata, etarskih ulja) lekovitih biljaka u različite farmaceutske/kozmetičke oblike. U okviru ovih istraživanja, bavila se i hemijskom karakterizacijom i istraživanjem bioloških aktivnosti sekundarnih metabolita lekovitih biljaka, zatim optimizacijom postupka ekstracije i, dominantno, razvojem (fizičko-hemijska i in vitro/in vivo karakterizacije) različitih farmaceutskih/kozmetičkih preparata sa biljnim izolatima kao lekovitim/kozmetičkim aktivnim supstancama, kao i reformulacijom navedenih preparata. Iako su u fokusu istraživanja dr Ana Žugić  proizvodi za primenu na koži, bavila se i razvojnim aktivnostima i reformulacijama dijetetskih suplementa iz proizvodnog programa Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“. Poslednjih godina svoju naučnoistraživačku delatnost proširila je na istraživanja novijih nosača (nano i miročestica) za aktivne supstance prirodnog porekla/izolate lekovitog bilja. Trenutno je mentor jedne doktorske disertacije, a bila je član nekoliko komisija za odbranu doktorskih disertacija.

Dobitnik je stipendije Službe nemačke akademske razmene (DAAD) za tromesečni istraživački boravak u Institutu za farmaceutsku tehnologiju Eberhard-Karls Univerziteta u Tibingenu, Nemačka 2012. godine. Pronalazak zaštićem patentom „Farmaceutska kompozicija na bazi lekovitog bilja za primenu u humanoj i veterinarskoj medicini“, čiji je dr Ana Žugić koautor, dobitnik je srebrne medalje sa likom Nikole Tesle na međunarodnoj izložbi „Pronalazaštvo Beograd 2012“.

Dr Ana Žugić je od 2020. godine član recenzetskog odbora, a od 2021. i član tematskog savetodavnog panela vrhunskog međunarodnog časopisa „Pharmaceutics“. Takođe, od 2020. godine je član uređivačkog odbora međunarodnog časopisa izuzetnih vrednosti „Journal of Extracellular Vesicles“.

Govori engleski jezik i služi se nemačkim jezikom