Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

GORDANA ZDUNIĆ

Ime i prezime: GORDANA ZDUNIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  gzdunic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 18. januara 1976. godine u Beogradu. Osnovnu i srednju školu završila je u Beogradu. Diplomirala je na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu aprila 2002. godine ocenom 10,0, dok je 8,68 bila prosečna ocena tokom studiranja. Za diplomski rad pod nazivom „Statini u terapiji hiperlipoproteinemija i koronarne bolesti srca“ koji je odbranila na Katedri za farmakologiju dobila je XXXII Krkinu nagradu u oktobru 2002. godine.

Stručni ispit za diplomiranog farmaceuta položila je 2004. godine. U Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ zaposlena je od februara 2003. godine u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj, Sektor nauke, trenutno na mestu višeg naučnog saradnika. Doktorske studije iz farmakognozije na Katedri za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu upisala je 2007. godine, a u januaru 2013. godine odbranila je disertaciju pod nazivom „Uporedna hemijska analiza i farmakološki profil ekstrakata odabranih vrsta roda Hypericum L.“. U zvanje viši naučni saradnik izabrana je 28. januara 2015. godine. Od 2003. godine učestvuje na nacionalnim naučnoistraživačkim projektima koje finansira resorno Ministarstvo.

Učestvovala je, takođe, i na međunarodnim projektima: SEERA.NET Plus, projekat sa Bugarskom akademijom nauke pod pokroviteljstvom UNESKO-a kao i na nekoliko bilateralnih projekata sa Republikom Slovenijom, Kinom, Francuskom, gde je bila i rukovodilac. U okviru redovnih aktivnosti učestvuje na internim projektima koji kao glavni cilj imaju razvoj novih proizvoda. Autor je i koautor preko 100 različitih naučnoistraživačkih rezultata, među kojima su radovi u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, poglavlja u monografijama međunarodnog značaja, saopštenja na domaćim i međunarodnim skupovima i tehnička rešenja. Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi 16, prema Scopus indeksnoj bazi. Recenzent je u međunarodnim i domaćim časopisima. Učestvuje u formiranju mladog naučnog kadra kao član komisije za izradu doktorske disertacije.

Uže oblasti naučnoistraživačkog rada čine terenska istraživanja i procena prirodnih resursa, proučavanje hemijskog sastava i farmakoloških aktivnosti lekovitih biljaka (endemske, retke ili ugrožene vrste, vrste koje se koriste u tradicionalnoj medicini, kao i potencijalno nove lekovite vrste) i autohtonih sorti voćaka i njihovih nusprodukata, etnobotanička istraživanja, formulacija novih fitoproizvoda, aktivnosti na povećanju kvaliteta i standardizaciji preparata na bazi lekovitog bilja. Učestvuje u radu Sekcije za lekovito bilje u okviru Saveza farmaceutskih udruženja Srbije. Član je međunarodnog društva za proučavanje lekovitih biljaka – Gesellschaft für Arzneipflanzenforschung/ Society for Medicinal Plant Research.

Govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom.