Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

SNEŽANA KUZMANOVIĆ NEDELJKOVIĆ

Ime i prezime: SNEŽANA KUZMANOVIĆ NEDELJKOVIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za famaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Istraživač pripravnik

Email:  skuzmanovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 27. decembra 1993. godine u Šapcu. Nakon završetka srednje Medicinske škole „Dr Andra Jovanović“ u Šapcu (smer farmaceutski tehničar), upisala je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu školske 2012/13. godine. Bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Tokom osnovnih studija bila je uključena u studentski istraživački rad u oblasti toksikologije, a odbranom eksperimentalnog diplomskog rada na temu „Ispitivanje osetljivosti kliničkih izolata Achromobacter spp. na trimetoprim-sulfametoksazol“ na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju stekla je zvanje magistra farmacije. Diplomirala je u septembru 2017. godine sa prosečnom ocenom 9,29.

Doktorske akademske studije na Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisala je 2017. godine na modulu Farmaceutska mikrobiologija. Od februara 2018. do oktobra 2021. godine radila je kao stručni saradnik u medicinskom timu Sandoz predstavništva u Beogradu, gde je bila zadužena za komunikaciju sa stručnom javnošću (lekarima i farmaceutima) u oblastima kardiologije, terapije bola, plućne hipertenzije i primene antibiotika. Od oktobra 2021. godine radi kao istraživač pripravnik na Institutu „Dr Josif Pančić“ u Odseku za farmaceutska istaživanja i razvoj“.

Učestvuje u nizu razvojnih istraživanja. Uža oblast naučnoistraživačkog rada obuhvata ispitivanje faktora virulencije kliničkih izolata multirezistentnih Gram negativnih bakterija, ispitivanje osetljivosti bakterija na različite antimikrobne agense (antibiotike i biljne proizvode sa antimikrobnim potencijalom), optimizaciju metoda ekstrakcije, inkapsulaciju etarskih ulja i analizu hemijskog sastava etarskih ulja metodom gasne hromatografije.

Kao student doktorskih nauka bila je učesnik BioCamp2021 međunarodnog događaja održanog od 27. septembra do 1. oktobra 2021. godine u organizaciji kompanije Novartis koji je okupio 36 studenata iz 10 zemalja. Pored toga, bila je na stručnom usavršavanju u oblasti formulacije vakcina u organizaciji TRANSVAC2-ENOVA koje je održano od 21-24. marta 2022. na Univerzitetu u Ženevi.

Član je Udruženja mikrobiologa Srbije (UMS) i Saveza farmaceutskih udruženja Srbije (SFUS).