Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

NATALIJA ČUTOVIĆ

Ime i prezime: NATALIJA ČUTOVIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, istraživač u Odseku za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Istraživač saradnik

Email:  ncutovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 26. februara 1997. godine u Čačku. Prirodno-matematički smer Gimnazije u Čačku završila je 2016. godine. Diplomirala je 2020. godine na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na smeru Organska hemijska tehnologija, u okviru studijskog programa Hemijsko inženjerstvo, sa prosečnom ocenom 9,55. Odbranila je diplomski rad pod nazivom „Fizičkohemijski postupci prečišćavanja otpadnih voda iz pivara“. Master studije završila je 2021. godine na smeru Hemijsko inženjerstvo. Odbranila je master rad pod nazivom „Sinteza i karakterizacija amino derivata lignina i taninske kiseline kao komponenata za proizvodnju epoksi smola “ i time stekla titulu Master inženjer tehnologije, master hemijski inženjer. Bila je stipendista je Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i tokom prvog i tokom drugog stepena studija. Doktorske akademske studije je upisala 2021. na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na studijskom programu Hemijsko inženjerstvo.

U Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, u Odseku za Poljoprivredna istraživanja i razvoj, zaposlila se u maju 2022. godine i iste godine je stekla zvanje istraživač pripravnik. Odlukom Naučnog veća Instituta u novembru mesecu 2023. godine stekla je zvanje istraživač saradnik.

Koautor je 2 rada objavljena u časopisu međunarodnog značaja verifikovanog posebnom odlukom. Ima 16 radova u zbornicima sažetaka sa domaćih i međunarodnih simpozijuma i kongresa na kojima je učestvovala sa više poster i oralnih prezentacija. 

Govori, čita i piše engleski, nemački i italijanski jezik.