Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

MILAN LUKIĆ

Ime i prezime: MILAN LUKIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Direktor Instituta

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  mlukic@mocbilja.rs

Informacije

Dr Milan Lukić je rođen 28. septembra 1972. godine u Užicu. Osnovnu školu i Gimnaziju (prirodno-matematički smer) završio je u Arilju. Agronomski fakultet u Čačku upisao je školske 1992/93., a diplomirao 1998. godine sa prosečnom ocenom 9,63 i stekao zvanje diplomirani agronom opšteg smera.

Poslediplomske studije na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na nastavnoj grupi Pomologija, završio je 17. aprila 2006. godine, odbranom magistarske teze pod naslovom „Biološko-pomološke osobine perspektivnih selekcija jabuke“. U zvanje istraživač-saradnik izabran je 23. marta 2007. godine, a reizabran 1. marta 2010. godine. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Uticaj oprašivača na biološke osobine i kvalitet ploda jabuke (Malus domestica Borkh.)“ odbranio je 28. decembra 2012. godine, na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu, i stekao naučno zvanje doktor biotehničkih nauka.

U septembru 2004. godine u okviru College of Agricultural and Life Science International Program-a (Norman Borlaug Fellowship) obavio je studijski boravak na Cornell University – Ithaca, New York, iz oblasti genetike i oplemenjivanja voćaka. U Institutu za voćarsto, Čačak, bim je zaposlen najpre kao istraživač-pripravnik, potom istraživač-saradnik, naučni saradnik i viši naučni saradnik. Od zasnivanja radnog odnosa bio je angažovan na istraživanjima, kao i na većini naučno-stručnih poslova kojima se Institut bavi. U Institutu je prošao gotovo sve strukture kadrovskog i istraživačkog razvoja, od pripravnika i rukovodioca objekta - Eksperimentalnih polja (od početka radnog odnosa), koordinatora naučnog tima Instituta u realizaciji međunarodnog projekta, rukovodioca većeg broja projekata, rukovodioca Odeljenja za pomologiju i oplemenjivanje voćaka. Od 1. marta 2015. godine imenovan je na funkciju direktora Instituta za voćarstvo, Čačak, a na istu funkciju ponovo je izabran 1. marta 2019. godine na kojoj je ostao sve do imenovanja za direktora Instituta za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ 1. januara 2021. godine.

Tokom naučnoistraživačkog rada učestvovao je u realizaciji sedam projekata iz oblasti osnovnih istraživanja i tehnološkog razvoja finansiranih od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, u okviru kojih je rukovodio/učestvovao u realizaciji velikog broja radnih zadataka iz oblasti pomologije i tehnologije gajenja voćaka. U Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“ bavi se proučavanjem genetičkih resursa lekovitog bilja, mogućnostima njihovog gajenja na pojedinim područjima naše zemlje (rejoniozacijom), uvođenjem i razvijanjem novih tehnologija gajenja, kao i kolekcionisanjem lekovitog bilja.

Aktivno je učestvovao u realizaciji tri međunarodna projekta. Učestvovao je u radu međunarodne radne grupe za voćarstvo Alpe Adria Group. Rukovodio je ili učestvovao u realizaciji 28 projekata finansiranih sredstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, jednog projekta Ministarstva zaštite životne sredine RS, 8 projekata finansiranih sredstvima lokalnih samouprava (gradova i opština). Bio je član Programskih i Organizacionih odbora velikog broja domaćih i međunarodnih skupova.


Glavni i odgovorni urednik je monografije: „70 godina Instituta za voćarstvo, Čačak“, „Sorte voćaka stvorene u Institutu za voćarstvo, Čačak (1946‒2016)“ i „Leska“, kao i urednik „Zbornika apstrakata 15. kongresa voćara i vinogradara Srbije sa međunarodnim učešćem“.

Član je Redakcionog odbora časopisa Journal of Mountain Agriculture on the Balkans, ISSN 1311-0489 (Print); ISSN 2367-8364 (Online).
Član je Predsedništva Zajednice instituta Srbija.
Član je Radne grupe za izradu mape puta Evropskog istraživačkog prostora (zajedno sa najvišim predstavnicima Ministarstva, SANU), rešenjem Ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Član je Komisije za priznavanje sorti i podloga jabučastih vrsta voćaka MPŠV RS, kao i većeg broja Radnih grupa u okviru istog Ministarstva.
Član je Naučnog voćarskog društva Srbije.


Dr Lukić je do sada objavio kao autor/koautor 206 bibliografskih jedinica.