Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

JELENA ŽIVKOVIĆ

Ime i prezime: JELENA ŽIVKOVIĆ

Sektor: OFIR - Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za farmaceutska istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Viši naučni saradnik

Email:  jzivkovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođena je 2. decembra 1980. godine u Bihaću (Bosna i Hercegovina). Nakon završene V beogradske gimnazije, upisala je Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu školske 1999/2000. godine. Diplomirala je 2005. godine temom „Patogeneza i dijagnoza virusnog miokarditisa“ na Katedri za mikrobiologiju i imunologiju.

Stručni ispit za diplomirane farmaceute položila je 2006. godine. Doktorske akademske studije iz farmakognozije upisala je školske 2007/08. godine, a završila ih 2014. odbranom disertacije sa temom „Morfološka, hemijska i farmakološka karakterizacija odabranih vrsta roda Veronica L. (Plantaginaceae)“ na Katedri za farmakognoziju Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. U zvanje naučni saradnik izabrana je oktobra meseca 2015. godine.

Od 2010. godine zaposlena je u Institutu za proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić“, najpre kao glavni tehnolog za proizvodnju ekstrakata i fitopreparata u Sektoru proizvodnje, a od 2013. godine radi kao istraživač u Odseku za farmaceutska istraživanja i razvoj. Tokom 2016. godine boravila je na postdoktorskom usavršavanju na Institutu za ishranu, Univerziteta „Fridrih Šiler“ u Jeni. Autor je i koautor preko 20 radova u časopisima međunarodnog značaja, od čega je najveći broj u vrhunskim međunarodnim časopisima. Indeks citiranosti (h-indeks) iznosi osam, prema Scopus indeksnoj bazi. Govori engleski i nemački jezik.