Zatvori
  • Institut “Dr Josif Pančić“ |
  • Tadeuša Košćuška 1, 11000 Beograd

  • 011/3031-650

VLADIMIR FILIPOVIĆ

Ime i prezime: VLADIMIR FILIPOVIĆ

Sektor: OPIR - Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Pozicija: Sektor nauke, Odsek za poljoprivredna istraživanja i razvoj

Naučno zvanje: Naučni savetnik

Email:  vfilipovic@mocbilja.rs

Informacije

Rođen je 31. marta 1974. godine u Pančevu. Nakon srednje Elektrotehničke škole, upisao je Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu, Smer ratarstvo koji završava 1999. godine. Iste godine upisao je poslediplomske studije na grupi Ekologija i agrotehnika industrijskog bilja, a 2003. godine je odbranio magistarsku tezu pod naslovom: „Uticaj načina zasnivanja useva na morfološke osobine, prinos i kvalitet korena belog sleza (Althaea officinalis L.)“ i time stekao titulu magistar biotehničkih nauka za oblast agronomije. Doktorsku disertaciju pod naslovom: „Uticaj gustine useva na rastenje, prinos i kvalitet korena različitih sorti šećerne repe“ odbranio je 2009. godine na Poljoprivrednom fakultetu, čime je stekao titulu doktor biotehničkih nauka za oblast ratarstvo.

 

U toku karijere obavljao je više poslova na različitim pozicijama: Savezni zavod za statistiku, filijala Pančevo na poziciji računarskog operatera (tokom 2002), HIP Azotara Pančevo na poziciji operatera u proizvodnji mineralnih đubriva (2002–2003), Poljoprivredni fakultet u Zemunu na poziciji ratarskog tehnologa (2003–2004), PDS Institut „Tamiš“ Pančevo kao istraživač-saradnik (2005–2012). U Institutu je zaposlen od 2012. godine. U zvanje naučni saradnik izabran je 2013. godine, a 2018. godine u zvanje viši naučni saradnik.

 

Pored naučnoistraživačke delatnosti, u Institutu obavlja i poslove održavanja i kontrole kolekcije bilja, proizvodnje, prerade, pakovanja, deklarisanja i prodaje semena lekovitog, aromatičnog i začinskog bilja, te prerade biološkog otpada nastalog njihovom preradom. U ukupnom naučnoistraživačkom radu objavio je preko 320 naučnih radova i saopštenja iz oblasti ekologije i agrotehnike industrijskog, lekovitog, povrtarskog bilja i organske proizvodnje. Autor je i koautor sedam tehničkih i razvojnih rešenja i monografija: „Alternativne ratarske biljke u konvencionalnom i organskom sistemu gajenja“ i „Efikasnost organske proizvodnje : malina, višnja i paprika“. Član je UO Nacionalnog udruženja za razvoj organske proizvodnje „Serbia Organika“ (od 2013), potpredsednik UO (od 2017) i jedan je od urednika prvog elektronskog časopisa za organsku proizvodnju u Srbiji „Organic news“. Član je UO Društva selekcionera i semenara Republike Srbije (od 2012) i potpredsednik UO Društva selekcionera i semenara Republike Srbije (od 2015 do 2018). U periodu od 2014. do 2016., bio je član Uređivačkog odbora institutskog časopisa Lekovite sirovine. Od 2015. godine je član Uređivačkog odbora časopisa Selekcija i semenarstvo – Plant breeding and seed production.

 

Od 2011. godine angažovan je kao tehnički ocenjivač za ocenjivanje usaglašenosti – Zahtevi za tela koja sprovode sertifikaciju proizvoda, procesa i usluga prema standardu SRPS EN ISO/ IEC 17065:2016 za Akreditaciono telo Srbije (ATS). Od 2014. godine učesnik je Radne grupe Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u poglavljima: 11. Poljoprivreda i ruralni razvoj, 12. Sigurnost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika i 13. Ribarstvo. Član je radne grupe za izradu zakona o upravljanju biljnim genetičkim resursima od 2015. godine. Od 2018. godine član je radne grupe za izradu i ažuriranje Liste sredstava za zaštitu bilja i Liste sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koja se mogu koristiti u organskoj proizvodnji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Član je radne grupe za pripremu Plana za razvoj organske proizvodnje u Republici Srbiji za period od 2021-2026. godine (PROP) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Od 2019. godine, član je radne grupe ispred Srbije, za lekovito bilje i ovas u Evropski program saradnje za biljne i genetičke resurse (European Cooperative Programme for Plant Genetic Resources (ECPGR)). Od 14.07.2021. godine član Radne grupe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o nacrtu IPARD mere 4 - Agroekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje. Održao je preko 360 predavanja i radionica iz oblasti održivog razvoja, organske proizvodnje, gajenja ratarskih, lekovitih i povrtarskih vrsta i objavio oko 280 članaka u većem broju štampanih i elektronskih medija.

 

Služi se engleskim i ruskim jezikom